Login

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Poesia di Enza Lepore 
A’  carròzz ro  re

Te si fattà a’ carrozzà, e te si alzatà e’ grado?
manco si te fossi fattò nù castèll cu servì e servitori,
quann te veco in chella macchinèll
cu e’ occhiàl ra sol, tiri diritt , fai fintà e’ nun veder,
me pari peggiò lo scià è Persià!
manco si stessì ‘ncoppa a na’limousìn,
me scusì eccellenzà! nun te hannò fatto ancora commentatorè?
nun pesàr ca’ a’ gentè iè fessà…
Nuje esseri umani simme vermì rà terrà,
e vir’ nu’ po’… aro’ si arrivà; si nu’ vermè… rà terrà,
cu ra speciè e’ carròzz ca’ si fa, si sente importante,
tant ra nun guardàrt quasì manco cchiù,
ca deve ricere allora nù primo ministro! nu principe! oppùr nu’ alta autorità!
chè o patrimonio loro iè gruss assaì,
bhe si; si vantàn chill ò pòzz accettàr,
ma si nu’ poverò omm, cu na’cariòl ca’ si fa,
pèns è esserè re e patreternò,
allorà a’ vità iè finità,
poverì nuje…
chesta è a’ vità!!!
Nu’ omm qualunque cu na’ macchìn ca’ si fa, si sentè nu’ rè …
e na ‘ persòn importànt restà umilè e’ cor…
chesta iè a’ vità! ma guarda che roba !
Ma mi faccia il piacere … disse Totò,
Signori si nasce!

Commenti

Potrebbero interessarti