Login

Pin It

Poesia di Totò
'A vita è ingiusta...

'A vita è ingiusta pecchè è fatta a scale.
Ognuno sta piazzato a nu scalino,
ma sti scalini nun sò tutte eguale:
sò state predisposte da 'o destino
ch'ha regolato chesta umanità.

Leggi le più belle Poesie di Totò

Pin It

Commenti