Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Poesia di Salvo Padrenostro 
Piramu e Tisbi


'Sti  du’caruseddi s'avanu ‘nammuratu

‘ntra ri iddi, ka stavanu potta cu potta;

ma i so' parenti nun vulivanu affattu

ka si spusavanu picchì eranu sciarriati,

patri cu patri matri cu matri.

Ma li caruseddi si vulivanu bbeni,

e s'attariavanu ri luntanu e si ciccavanu

cu i’ penseri e si mannavanu basuneddi.

E nuddu sa n’addunava. Nuddu.

Eranu du' boccioli di rosa, picciriddi

ancora ma beddi, beddi comu l'ammuri.

‘Ntra casa e casa, ma già quannu l'avianu

frabbicatu, c'era 'na sciacchicedda  picciura

picciura, ka mancu si viriva: fratantu,

kissa v'è 'a potenza ru cori! iddi

si misuru a ccura e 'a truvanu; e fuciunu

assai cuntenti, picchì paccammora

si putivanu sentiri, parrari, oppuri

scanciarisi li sciati, cuntarisi ‘i cosi,

puiannu l'oricchia unu ri 'na banna

l'autra ri l'autra banna, 'na vota l’ unu.

E c'addicivanu 'a frabbica "ma picchì

nun ti levi e voti tunnu, accuddì

nu'atri ci putissimu basari e accucciari

tutti quanti e non suru starini a sentiri!"

E pirò kissa già era 'na bbona cosa,

ssi putivanu sentisi, sciauriarisi 'na 'nticchia.

'Na vota ri kissi, si siddiarunu,  si ficiru coraggiu

e pigghiarunu 'sta decisioni: s'avana ppi fozza

viriri, s'avana viriri ppi fozza, a mucciuni,

niscennu ri'n casa, senza ka  nuddu

sa n'addunassi,'o traccuddari ru suli!

E paccuddì ficiru. L'appuntammentu

era sutta un abburu ri ceusi ‘ianchi,

'nda 'na trazzera ri campagna, fora manu.

Ma 'a disgrazia vossi c'a primma a rrivari

fuci idda; e c'aviva ri 'ncoddu 'nu sciaddiceddu,

leggiu leggiu, p'u ventu, picchì l'aria era frisca.

Tutta 'na vota si visti spuntari 'na liunissa...

Sicura kissa viniva ri quarchi foresta,

unn'ava mmazzatu quarch'armaru: c'aviva

tutt'u mmussu lurdu ri sangu, ka ancora

ci scurava... 'A carusa, a virila scappari!

ci stesi un furmini a levarisi ra vista

ri 'dda bbestia feroci; ma 'nattu ri scapparisinni,

ci va’ casca ri spaddi 'u sciaddiceddu. Ahi!

Fatalità fu kissa. 'A liunissa 'u ghì a sciaurau,

du sciaddiceddu, subbito, e 'u strazzau

in miria pezzi, russi, ru sangu da so' bucca.

Appo' si fici 'nu sbaragghiu e spirì...

Soccu fici dopu nun si sapi.

'U carusu, ka s'ava ridduciutu taddu,

rriva 'ndu mentri, ma nun viri nuddu.

S'n'dici tant ‘nda sò testa: l'appantammentu

ci l'ava ddatu a so' carusa 'ndu ppostu

scognetu e scanturinu, r'nott'e 'o scuru!

E p'ggiunta ava rrevatu puru taddu...

Poi ci pariva ka ci facivanu l'occhi: 'n'terra

sutta l'abburu ri ceusi c'era 'u sciaddiceddu

'nsanguniatu e tuttu pizzitti pizzitti,

ka iddu canusciva bbonu, picchì l'ava vistu

tanti voti 'ncapu i spaddi ru so' cori.

Nun si putiva sbagghiari: si fici biancu biancu

'nda mutria e rissi "kassutta 'stu arburu

ri ceusi, 'a notti si potta du' motti no unu...

Idda nun s'u mmeritava! s'ava moriri

quaccarunu, ava moriri iu, iu, no 'stu suli!"

E pigghia 'u cuteddu ka c'aviva pizzatu

'ndu sciancu e s'u caffudda tuttu 'ndu pettu;

casca 'nterra e 'nattu ri cascari si scippa

'u cuteddu e u’ fa cariri unni cari iddu.

Sgriccia 'u sangu unnererè e se va 'mpica

puru 'nda l'abburu, 'ndu troncu, 'ndi rappi

ri ceusi ki pinnivanu; e i ceusi r' bianchi

niuri si ficiuru, cu tuttu du sangu, ki pariva

un ttubbu ri acqua sputtusatu ki piddiva !

'Ndu frattempu va ttonna puru 'a sò carusa,

ki sicuratasi ka 'a liunissa nun c'era kiù

ci vuriva cuntari 'o sò carusu tutta a sò vicenna,

'u ranni scantu, e poi 'u vuriva bbasari.

Riva o'quantu ri l'abburu ri ceusu, e ci pari

ka kiddu v'è 'u postu giustu ri l'appuntamentu;

ma i ceusi tutti niuri ci fanu 'mpressioni,

nun ci pari kiddu l'abburu, ki  i ceusi su' bbianchi.

Si vicina, e, tariannu megghiu, viri 'nterra,

ka si stava sbatturiannu tuttu quannu, l'ammuri sò.

"Ahi! svinturata ka sugnu! no, nun po' essiri veru!

Rispunnimi, nun moriri, ti preu...Sugnu iu,

mi sta' rricanuscennu?" Iddu susi l’occhi

‘a taria e po’ mori… E chiancennu e strazzannusi

i capiddi, idda s'adduna ru cuteddu, 'u pigghia, e puru

idda s'u chianta 'nda panza, ricennu: "’a mmotti buttana,

mi l'à ppurutu futtiri 'na vota sura, accammora nun cchiù!"

E murennu s'arrivurgia a sò patri e a sò matri,

e 'a matri e 'o patri ri uddu: "basta ki ‘i sciarri,

'nda vita c'aviti spattutu, 'nda motti ci mittiti

'ndu stissu ttabbutu!"…e a l'abburu macari:

"du' motti ora ci sunu sutt'a tò ummura, no  unu,

i ceusi tò pi' l'avviniri ana ssiri 'mpiciati niuri,

no ‘ianchi, p'a ddivozioni ri 'sti dù lutti!"

E dunca, quannu vi mangiati li ceusi, nun v’allamintati

sempri ka vi lurdati, e nun vi spinniciati tutti,

picchì kiddu c’aviti ‘nda bucca e ‘ndi mani

v’è lu sangu preziosu ri Piramu e Tisbi, accuddì

si chiamavanu ‘sti du’ carusi beddi, Tisbi e Piramu,

ki spattuti furunu e p’un puttusu parravunu, e ora

friddi friddi  ‘nsemmura ‘ndu stissu fangu  s’arriposanu.