Login

Pin It

Poesia di Salvo Padrenostro
Carme-li


Un Patreternu è ppi' mmia o megghiu
assai, si nun bestemmiu, kiddu ka
tutt'u jornu, faccia cu faccia cu'ttia,
ti talia e a tò vvuci senti, 'u tò ririri
duci; iù, 'nveci,disgraniatu ka sugnu,
stannuti vicinu 'u sensu peddu,
e n'attu ri taliariti 'u cannarozzu
s'accubba, 'a lingua tutta s'empappina,
un focu leggiu s'attubba pp'a karina,
un friscu'nda l'oricchia sentu,
e un pocu pari l'occhi ka s'entuppano
comu quannu fa scuru e nenti virunu.

Pin It

Commenti