Login

Pin It

Poesia di Salvatore Padrenostro 
A partenza senza l'arrivu


«Aspictavanu lu albasamentu di lu mari per navicari»

Rivàmmu stanchi strimati 
ci fuci cu mmancu rivau...

simmu tutti 'nda stissa barca
picchì quannu 'a terra è spopolata
e 'a ggenti mori e si 'mmazza
nun resta che lu mari pì l'ammuri
ri 'sta vita pì l'ammuri ri figghi
acchianamu 'ndu bastimentu
e ni firamu ru ventu 
e ra bunazza ni firamunavicamu 'ndu strittu mari
simmu bjati comu tant'armari
e nuddu ni spetta 'nda terra
chi immu a truvari e nuddu
ni rispetta picchì simmu niuri
e senza rinari chì ammu ruvutu
pajari 'u pilota ra navi (kiddu chi n'a rrubbatu...)
simmu niuri 'nda l'acqua chiù vascia
e ddassutta nuddu ni viri
simmu niuri quannu mittimmu
'u peri n'terra ma nuddu 'u stissu ni viri...un jornu tutti amma ppatiri
'a fami -ni tocca a tutti-
'a siti -ni tocca a tutti...-
un jornu prima o ppoi
tutti amma pàttiri pì terre
ki nun su i nostri...
ma quari su' i nostri terre?
si 'a terra v'è tutta ru stissu sapuri
si quannu murimmu
'a terra v'è 'a stissa pi tutti i culuri!aju llassatu mè patri pi jri
'ncapu nu barcuni strazzatu
aju lassatu 'a mme casa...
e quarcarunu pò cririri
ki l'aju fattu senz' aviri
un cori asinu e un cori liuni...?«Aspictavanu lu albasamentu di lu mari per navicari»ogni partenza v'è comu 'na partorienza
e quannu simmu 'ndu strittu mmari
ni facimmu coraggiu pigghiannuni 'i mani
e si mmurimmu ni mittimmu puru a cantari!

Pin It

Commenti