Login

Pin It

Natale, Poesie di Natale ,Storie di Natale

Poesia di Natale
di Nuoro
Su pizzineddu


Natale, Stella di Natale,Poesie di Natale

Celeste tesoro d'eterna allegria
dormi vida e coro riposa e ninnìa

Su pizzineddu nen porta manteddu
ne mancu curittu in die de vrittu
no n' arà tittìa
dormi vida e coro riposa e ninnìa

Giuseppe diciosu agiuda a ninniare
ca benin pro adorare su re poderosu
gosaas de suggosu chi Deus non invìa
dormi vida e coro riposa e ninnìa

So re d'oriente cun grande decoro
incensu mirra e oro a Gesù li donesi
evviva Maria e Maria viva

Su riu Giordano Giuanne Battista
cun sa sua manti a Gesù battizesi
evviva Maria e Maria viva

Poesie di Natale, Poesie di Capodanno, Poesie della Befana, Storia dei Re Magi, Epifania, Befana
Pin It

Commenti