Login

Pin It

Poesia di Giuseppe Vita  
Mimoria

'Uardannu 'ngretu nu' putimu tiri

ca lu passatu no' è atru cce mimoria:

so' tutti fatti scritti 'nta la Shtoria

in motu cu si ponnu poi sapiri.

  

Ci shta favizitati hamà capiri

ca scrivi sulu ci havi la vittoria

pi tiri ca è 'rrivatu alla culoria

e ca lu reshtu nienti pò valiri.

  

Mimoria èti surtantu pi ci è muertu,

cá è cummattutu pi la terra sova

e cchiù t'ogni atra cosa cushtu è ccertu.

  

Ricuerdu, cá è saputu da' la prova;

culoria a iddu e a parienti lu cunfuertu.

Onori a cuddu poshtu ddo' si trova!

Traduzione 

Memoria 

Guardando indietro noi possiamo dire

che il passato non è altro che memoria:

son tutti fatti scritti nella Storia

in modo che si possan poi sapere.

 

Se c'è falsità dobbiamo capire

che scrive solo chi ha la vittoria

per dire che ha raggiunto la gloria

e che il resto niente può valere.

  

Memoria è soltanto per chi è morto,

ché ha combattuto per la sua terra

e più d'ogni altra cosa questo è certo.

  

Ricordo, ché ha saputo dar la prova;

gloria a lui e ai parenti il conforto.

Onore a quel posto dove si trova!

  

San Vito 04/11/2015

Sonetto classico in vernacolo sanvitese(alto salentino) con relativa traduzione. Schema: ABBA/ABBA, CDC/DCD.

NB: Ai caduti di tutte le guerre.

Pin It

Commenti