Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Poesia di Tony Basili
102-Cucì 'na vòta (così una volta)

Quessa sì che è ‘na prepotenza!

Vinì co’ sse miluzza ecco accostu…

Putii pure trovatte ‘naru postu,

Che cucì mme fa perde la pacencia.

Chett’abbozzi? si propriu ‘na lenza

Cucì si tu, che tè ju capu tostu.

ma attentu, chmme tte magno arrostu

E puri i parendi tei all’occorrenza.

E se t’azzardi a ddi nnara parola,

Ju vidi stu ramittu appizzucatu?

So bono che ti ju skiaffo arrentro la gola…

E se non te va bbé… vajo da j’appuntatu

Che m’ha ittu: “té‘na bella fijola!”,

nzomma, se non te ne va, sì fregatu!

20.12.2011